Privacyverklaring

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Dontje vindt het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgaan. Daarom wordt u in deze verklaring op de hoogte gebracht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgaan. Door gebruik te maken van deze website en diensten van Advocatenkantoor Dontje gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Advocatenkantoor Dontje persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) cliënten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails, alle andere personen die contact opnemen met Advocatenkantoor Dontje.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires en sollicitanten geldt deze verklaring niet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Advocatenkantoor Dontje verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt. Dit geldt voor persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven, dan wel persoonsgegevens die Advocatenkantoor Dontje heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het Handelsregister en Social Media platforms.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten, alsmede facturatie van die diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contact met u.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
 • Het verbeteren en beveiligen van de website.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

 

Welke gegevens worden geanalyseerd:

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Advocatenkantoor Dontje  en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van de website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Advocatenkantoor Dontje  en u.

Gedragsgegevens: persoonsgegevens, die Advocatenkantoor Dontje  verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften aan de hand uw surfgedrag op de website, het lezen van nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mailcontact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelt en gebruikt Advocatenkantoor Dontje alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.

Rechtsgrond

Advocatenkantoor Dontje  verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Verwerkers

Advocatenkantoor Dontje kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Advocatenkantoor Dontje  sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Hierop bestaat één uitzondering: soms organiseert Advocatenkantoor Dontje  met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van de onderneming of de verkoop van (een deel van) de onderneming.

Hyperlinks en buttons

De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Advocatenkantoor Dontje is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms.

Evenmin is Advocatenkantoor Dontje verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Cookies

Via de websites van Advocatenkantoor Dontje kunnen verschillende cookies worden geplaatst: functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies, alsmede cookies gerelateerd aan social media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover Advocatenkantoor Dontje met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt, verwerkt zij die conform deze privacyverklaring.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.

Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de websites van Advocatenkantoor Dontje of onderdelen daarvan te gebruiken.

Persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Dontje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocatenkantoor-dontje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Advocatenkantoor Dontje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Advocatenkantoor Dontje is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Hoofdstraat 38 9451 BB te Rolde
                                                                             Telefonisch kunt u ons bereiken op 06-10043240 of per mail:  info@advocatenkantoor-dontje.nl

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Advocatenkantoor Dontje uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen op voornoemd nummer/mailadres. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u.

Wijzigingen

Advocatenkantoor Dontje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.